ارزیابی مجددی از تشیع عباسیان. مونتگمری وات
56 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مونتگمری وات (2006 م) خاورشناس برجسته اسکاتلندی در این مقاله با عنوان «ارزیابی مجددی از تشیع عباسیان» با نگاهی به فرقه ¬های مطرح شده در کتابهای ملل و نحل از جمله کتاب فرق الشیعه نوبختی و گزارش اجمالی از این کتاب، در صدد این است که بگوید اکثر این فرقه ¬ها جعلی بوده چرا که در بیشتر آنها تناقضاتی موجود است و این تناقضات برای یقین ما به جعلی بودنشان کفایت می¬ کند. با وجود این، فرقه¬ نگاران بسیاری از این اظهارات را تلقی به قبول کرده و تلاش کردند تا آنها را در یک چهارچوبه زمانی خاصی بگنجانند. همچنین معتقد است که بیشتر این گزارشها شفاهی بوده و در چنین گزارشهایی امکان تحریف قطعاً وجود دارد. اعتقاد وات این است که منصب امامت با عوامل اجتماعی، سیاسی و روانی اجتماعی پیوند داده شده است. ایشان معتقد است که اعتقاد به امام غائب حیرت انگیز است و شخص را به شگفتی وا می دارد. وات معتقد است که مرکز عمده علاقه موعود باوری، قبل از امام جعفر صادق (ع)، ابن حنفیه بود و اظهار می¬ دارد که در فرایند توجیه این اعتقاد که شخص خاصی مهدی است، (همانند نظریه اتان کلبرگ، که پیدایش اعتقاد به دوازده امام را در دورۀ غیبت صغری می¬ داند) به رسمیت شناختن سلسله/گروهی از امامان به تدریج تقویت شد. این نوشتار کوشیده است ضمن ترجمۀ مقاله مونتگمری وات کاستیهای آن را هم در معرض دید قرار دهد. واژگان کلیدی مونتگُمِری وات، شیعه، عباسیان، فرقه ¬ها، موعودباوری، امامان(علیهم السلام)