اخلاق مراقبت، کارن وارن
62 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده آیا اخلاق جهانی ممکن یا مطلوب است؟ خانم کارن وارن مایل به دفاع از برخی از نسخه های عام گرایی و خاص گرایی است. ایشان این کار را با دفاع از سه ادعا انجام می دهد: 1- ما در مورد جهان شمولی اصول اخلاقی عام به عنوان راهنما، نیازمند تأمل هستیم. ایشان این وضعیت در مورد عام گرایی را عام گرایی تعیین شده می نامد. 2- با صرف نظر از اصول اخلاقی خاص که در موقعیتی اتخاذ می شود، ما باید حس مراقبت داشته باشیم. 3- اصول اخلاقی تعیین شده در نتیجه ممارست های مراقبتی قطعی می شود که اینرا شرایط ممارست مراقبتی می نامد. روی همرفته این سه ادعا متضمن التزام به کثرت گرایی اخلاقی است. توسط سه وضعیت عام گرایی تعیین شده ، حس مراقبت و ممارست مراقبت ، ایشان نتیجه می گیرد که چگونه و چرا اخلاق جهانی ممکن یا مطلوب است. این از راههایی است که بر اهمیت اخلاق مراقبت در اخلاقیات تمرکز می کند. واژگان کلیدی : اخلاق مراقبت ، عام گرایی اخلاقی تعیین شده ، حس مراقبت ، شرایط ممارست مراقبتی ، فمنیسم ، اصول اخلاقی ، تعارض اخلاقی ، هوش احساسی .