ازدواج مجدد همسران ائمه (علیهم السلام)
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در این تحقیق اسامی همسران حضرت علی (ع)، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) که در منابع شیعه و اهل سنت ازدواج مجدد آنها مطرح شده، گردآوری شده است و عمده¬ی مباحث در ازدواج مجدد همسران ائمه راجع به همسران این سه امام بزرگوار است و بقیه همسران ائمه ازدواج مجدد نداشتند. راجع به همسران امام علی (ع)، امامه دختر ابی العاص و لیلی دختر مسعود بن خالد نهشلیه تمیمیه دارمیه ازدواج مجدد داشته¬اند. در مورد همسران امام حسن (ع)، عاتکة دختر زید بن عمرو بن نفیل، حفصه دختر‏ عبدالرحمن‏ بن‏ أبی‏ بکر، خولة دختر‏ منظور بن ریّان فزاریه، هند دختر‏ سهیل‏ بن‏ عمرو، ام‏ بشر دختر ابو مسعود خزرجى، ام کلثوم بنت فضل بن عباس بن عبد المطّلب، ام‏ اسحاق‏ یا ام الحق دختر طلحة بن‏ عبداللَّه‏ تیمی‏ و جعدة بنت الأشعث بن قیس ازدواج مجدد داشته¬اند. راجع به همسران امام حسین (ع) ارینب دختر اسحاق، ام‏ اسحاق‏ دختر طلحة بن‏ عبید اللَّه‏ تمیمی و عاتکة بنت زید بن عمرو بن نفیل ظاهراً ازدواج مجدد داشته¬اند. واژگان کلیدی ازدواج مجدد، همسران ائمه، امام علی (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع)